VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM INVENTÁRU

(ďalej aj ako „VOP“)

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre nájom inventáru upravujú práva a povinnosti a zásady právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou medzi prenajímateľom a nájomcom, a sú záväzné pre zmluvné strany.

Prenajímateľom je obchodná spoločnosť:

REK FILM, s.r.o.
so sídlom Kalinčiakova 15, 831 04 Bratislava
IČO: 35 820 811
IČDPH: SK2021592749
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24975/B
bankové spojenie: IBAN: SK45 1100 0000 0026 2776 2286
email: rekfilm@rekfilm.sk
tel.: +421 903 903 355

Nájomcom je osoba, ktorá uzatvorí nájomnú zmluvu v súlade s týmito VOP s prenajímateľom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom sídle prenajímateľa www.rekfilm.sk v deň odoslania objednávky nájomcom.

Uzatvorenie zmluvy a platobné podmienky

Zmluva o nájme sa uzatvára na základe objednávky nájomcu realizovanej prostredníctvom elektronického online formulára na webovom sídle prenajímateľa alebo odoslaním emailovej správy na adresu prenajímateľa rekfilm@rekfilm.sk a jej akceptáciou prenajímateľom vo forme emailovej správy odoslanej nájomcovi.
Elektronická objednávka (či už online formulár alebo emailová správa) doručená prenajímateľovi sa považuje za návrh na uzavretie nájomnej zmluvy. K uzatvoreniu nájomnej zmluvy dochádza akceptáciou návrhu (objednávky) prenajímateľom elektronickou formou.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej presná doba je dohodnutá v zmluve.
Pri každej objednávke je nájomca povinný uviesť meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mail a tel. kontakt; fyzická a právnická osoba podnikateľ obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH.
Nájomca je povinný vyplniť alebo oznámiť prenajímateľovi pravdivo a úplné všetky údaje potrebné k uzatvoreniu zmluvy, v prípade opaku sa považuje objednávka (návrh) za neplatnú.
Výška nájomného za predmet nájmu (jednotlivý tovar) je stanovená cenníkom prenajímateľa a je uvedená na webovom sídle prenajímateľa pri každej prenajímanej veci.
Nájomné a cena za dopravu predmetu nájmu sú splatné naraz po uplynutí dohodnutej doby nájmu. Nájomca zaplatí nájomné a cenu za dopravu predmetu nájmu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom, pričom prenajímateľ vystaví faktúru po uplynutí dohodnutej doby nájmu, splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na iných podmienkach splatnosti nájomného a ceny za dopravu predmetu nájmu.
V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného a ceny za dopravu predmetu nájmu, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Zrušenie zmluvy a storno podmienky

Nájomca je oprávnený zrušiť nájomnú zmluvu len pred začatím plynutia dohodnutej doby nájmu, a to písomným oznámením prenajímateľovi, za podmienky zaplatenia storno poplatkov uvedených nižšie ako odstupného. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nájomca zruší nájomnú zmluvu (stornuje akceptovanú objednávku):

 • 14 dní pred dohodnutým začiatkom doby nájmu, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi 10% z celkovej ceny dohodnutého nájomného,
 • 7 dní pred dohodnutým začiatkom doby nájmu, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi 30% z celkovej ceny dohodnutého nájomného,
 • 3 dní pred dohodnutým začiatkom doby nájmu, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi 50% z celkovej ceny dohodnutého nájomného,
 • 1 deň pred dohodnutým začiatkom doby nájmu, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi 90% z celkovej ceny dohodnutého nájomného

Prenajímateľ je oprávnený zrušiť nájomnú zmluvu (odstúpiť od zmluvy) pred dohodnutým začiatkom doby nájmu, a to oznámením nájomcovi.

Dodanie predmetu nájmu

Spôsob a miesto prevzatia predmetu nájmu si zmluvné strany dohodnú v konkrétnej nájomnej zmluve. Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, zabezpečí prenajímateľ dovoz predmetu nájmu pre nájomcu na dohodnuté miesto určenia, za dohodnutú cenu.
Nájomca je povinný prevziať predmet nájmu v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v zmluve.

Povinnosti zmluvných strán

 

Prenajímateľ je povinný:

odovzdať predmet nájmu nájomcovi v dohodnutom množstve a stave umožňujúcom plniť jeho účel,
dopraviť predmet nájmu na dohodnuté miesto a späť v dohodnutom čase, ak sa na tom zmluvné strany dohodli.

Nájomca je povinný:

 • užívať predmet nájmu výlučne na dohodnutom mieste a na dohodnutý účel,
 • umožniť prenajímateľovi prevzatie predmetu nájmu v dohodnutom mieste a čase,
 • po ukončení doby nájmu vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v stave a počte, v akom ho prevzal,
 • neposkytnúť predmet nájmu do užívania tretím osobám formou podnájmu,
 • nevykonávať na predmete nájmu žiadne úpravy a opravy,
 • zaplatiť riadne a včas prenajímateľovi nájomné podľa zmluvy,

 

Zodpovednosť za škodu

 • Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda a nedošlo k strate jednotlivých vecí, ktoré tvoria predmet nájmu.
 • Nájomca zodpovedá za škodu na predmete nájmu, ktorá na ňom vznikla počas doby nájmu, ako aj za stratu jednotlivých vecí, ktoré tvoria predmet nájmu.
 • Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu prechádza na nájomcu momentom prevzatia predmetu nájmu.

 

Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky nájomca bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Nájomca vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Ak je nájomcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, tak vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Ak je nájomcom fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, tak vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Nájomca, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, teda každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, má práva podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

_______________
REK FILM, s.r.o.

Podpísaná verzia v PDF

 

 

Aktualizujem…
 • Žiadne produkty v košíku.